Dharmadeksha Sevak

Available Free Services at Sri Saivakshetramu

Vivahamulu

Aksharabhyasam

Annaprasana

naamakaranamu

saraswathi homamu(vidyarthini, vidyarthulaku)- prathi maasapournami

kshetradarshanamu

sri guru peetha samdarshanamu mariyu – parama pujya – sri sri sri sivaswamiji vaari darshanamu

ashtapaasupatha samputikarana teerdha prasada viniyogamu – maasa sivarathri

Annaprasadamu

Sitemap