Dharmadeksha Sevak
Sraavana Maasam
March 15, 2018
Aaswayuja Maasam
March 15, 2018
Show all

Baadhrapadha Maasam

Trayahnnika deekshaga Sri lakshmi ganapthi yaagamusaamoohika umamaheswara vratham jarugunu .

sukhla chavithi modalukoni sasthi varaku yaagamu mariyu sukhla paksha pournami naadu saamoohika umamaheswara vratham jarugunu

Sankalpam: sarvavignamulu tholaguta koraku sakala karya siddhi koraku, vidya, vyaapara sidyardham. subuddhi , sachilatha , saukyam , sauseelyam , susappannam

Category:
Sitemap